Stowarzyszenie "Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej"
logo SPZJ
łąka    flaga GJ    godło GJMapa gminy Jednorożec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A k t u a l n o ś c i

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków Stowarzyszenia „PZJ”

10 lutego 2017 r.

JUBILEUSZ 10-lecia STOWARZYSZENIA

    To zebranie Przyjaciół było szczególne. Po raz 10. członkowie naszej organizacji zebrali się na walnym zgromadzeniu, aby podsumować pracę w roku minionym, ale też był to czas podsumowania działalności za okres dwóch pięcioletnich  kadencji.
    Prezentując stronę internetową  pokrótce omówiłam i przypomniałam najważniejsze i najciekawsze działania. Zwróciłam uwagę, iż były to inicjatywy i przedsięwzięcia w większości pionierskie w naszej gminie. Podsumowując stwierdziłam, iż praca, jaką przez te lata wykonało Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców naszej gminy,  przyniosła osobom w nią zaangażowanym wiele satysfakcji.
    W imieniu własnym i całego Zarządu podziękowałam zgromadzonym członkom za udzielenie nam absolutorium.
Potem przyszedł czas na podziękowania: całemu Zarządowi, Komisji rewizyjnej i  Księgowej za długoletnią, systematyczną, wspaniałą współpracę, a wszystkim członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie i owocną pracę na rzecz organizacji.
    Słowa podziękowania za wspieranie naszej działalności skierowałam do obecnych na zebraniu władz naszej gminy: Wójta, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Jednorożec.
    Za dobrą współpracę w wielu wspólnych przedsięwzięciach serdecznie dziękuję wszystkim naszym partnerom: organizacjom, instytucjom, szkołom, urzędom i osobom indywidualnym.
    Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom i darczyńcom – firmom i osobom prywatnym, którzy finansowo wspierali nasze stowarzyszenie.

    W imieniu własnym i ustępującego Zarządu życzę naszej organizacji pomyślności w prowadzeniu cennych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz mieszkańców naszej gminy, a nowemu Zarządowi - wiele zapału do pracy, nowych ciekawych pomysłów oraz sukcesów w ich realizacji. Wszystkiego dobrego!
                                                                                 Teresa Wojciechowska

Zarząd Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”
wybrany w dniu 10 lutego 2017 r. ukonstytuował się następująco:

Krzysztof Iwulski – prezes
Małgorzata Kardaś – wiceprezes
Renata Karbowska – sekretarz
Monika Opalach – skarbnik
Mariusz Kaczyński – członek

Komisja rewizyjna pozostała bez zmian:

Zygmunt Smoliński - przewodniczący
Maria Komor - członek
 Edward Rumiński - członekNowość wydawnicza – książka Zbigniewa Lorenca

„Powstanie Styczniowe na Ziemi Jednorożeckiej”

okładka

    Nocą z 22 na 23 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe. Przeciwko 100-tysięcznej armii rosyjskiej wystąpiło kilka tysięcy ludzi słabo uzbrojonych, głównie w strzelby i broń białą. Ataki oddziałów powstańczych na garnizony rosyjskie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Siły powstańcze nie miały charakteru regularnych wojsk, i dlatego walka szybko przybrała charakter wojny partyzanckiej. Mimo bohaterskich wysiłków powstańców nie udawało się odnieść znaczących sukcesów militarnych. Wojska rosyjskie posiadające ogromną przewagę szybko eliminowały oddziały powstańcze.
    Na czele partii powstańczych operujących na terenie powiatu przasnyskiego stanęli Tomasz Kolbe i Zygmunt Padlewski, którzy stoczyli kilka potyczek z Rosjanami. Ich śmierć spowodowała załamanie się powstania w województwie płockim. Silniejszym akcentem na ziemi jednorożeckiej zaznaczyli swoją obecność Józef Trąmpczyński i Palemon Nowicki. Między 26 a 28 czerwca 1863 r. na Polskiej Kępie koło Drążdżewa zorganizowany przez nich oddział stoczył bitwę z pododdziałami rosyjskimi z Przasnysza i Ostrołęki.
    6 listopada 1863 r. w rejonie wsi Żelazna – Rzodkiewnica, starły się oddziały powstańcze dowodzone przez majora Konstantego Rynarzewskiego z wojskami rosyjskimi. Po potyczce pod Żelazną nie było słychać o poważniejszych walkach z wojskami carskimi. Przewaga Rosjan stawała się coraz bardziej widoczna, zryw niepodległościowy w przasnyskiem z wolna zamierał.
    Po zakończeniu działań zbrojnych władze rosyjskie przystąpiły do represji wobec uczestników powstania. Rozpoczęły się masowe zsyłki na Syberię, wielu insurgentów zginęło w wyniku egzekucji. Miała miejsce kolejna emigracja na zachód. Konfiskowano majątki, nałożono kontrybucje na mieszkańców ziem objętych powstaniem. Zaborca Przystąpił do intensywnej rusyfikacji administracji i szkolnictwa. Wzorem rosyjskim kraj podzielono na 10 guberni. Władze carskie prowadziły otwartą walkę z Kościołem katolickim, który odegrał ważną rolę w powstaniu styczniowym, czynnie włączając się w działalność powstańczą.
Wykonanie Janusz Wojciechowski | Prawa autorskie SPZJ